لطفا برای استفاده از دروس استاد در ساعت تعیین شده از طریق دکمه join وارد کلاس درس شوید

قبل از ورود استاد به کلاس ورد به کلاس امکان پذیر نمی باشد

ساعتی پس از تشکیل هر کلاس فیلم کلاس قابل مشاهده آنلاین از طریق همین صفحه می باشد

لطفا مطالب جلسه گذشته را مرور کرده آماده باشید

The room linked to this resource is not configured correctly.


The room linked to this resource is not configured correctly.